นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานกรรมการ


นับจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2553 เป็นต้นมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 6 ปี บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างผลการประกอบการที่ดีเติบโตก้าวหน้าเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากความบังเอิญหรือโชคช่วย แต่เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานภายใต้จริยธรรมที่ถูกต้อง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า แม้กระทั่งคู่แข่งขัน ความพากเพียรด้วยความรอบคอบและระมัดระวังของผู้บริหารและพนักงานทุกๆ คน ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งจะสร้างการเติบโตอย่างยั่นยืน (Sustainable Growth) ให้กับองค์กร สมกับความไว้วางใจที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านมอบให้ และสมดั่งเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งองคาพยพในสังคมไทยที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่งให้บริษัทขนาดเล็ก ได้มีโอกาสเติบโตในขณะเดียวกันก็ต้องการให้บริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความเข็มเเข็งและยั่งยืน เป็นที่เชื่อถือของนักลงทุน อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตของตลาดทุนในอนาคต ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักและมุ่งมั่นให้บรรลุเจตนารมย์นี้อยู่เป็นนิจ และพร้อมจะยืนหยัดด้วยความเชื่อมั่น เพื่อองค์กร เพื่อสังคมไทยในอนาคตสืบไป