นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานกรรมการ


ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี เติบโตก้าวหน้ามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังความคิด ความสามารถของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน บริษัทมีความตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือ ความเข้มแข็ง และยั่งยืน ให้กับตลาดทุน เพื่อการพัฒนาของสังคมและของประเทศในอนาคตสืบไป