ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และในกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหาพัฒนาและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Chemical Ingredient) สำหรับกลุ่มธุรกิจดังนี้

 • กลุ่มธุรกิจ HPC :
  • Home care (ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือน)
  • Personal Care (ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย)
  • Cosmetic (ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)
 • กลุ่มธุรกิจ FBS :
  • Foods (ผลิตภัณฑ์อาหาร)
  • Beverage (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม)
  • Supplement (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
 • กลุ่มธุรกิจ TC :
  • Traditional Medicine (ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ)
  • Conventional Medicine (ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน)
 • กลุ่มธุรกิจ PC :
  • Plastics (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)
  • Coating (ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว)

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ และในกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ และมีนโยบาย พัฒนาธุรกิจที่มุ่งเน้นในเชิงคุณภาพและ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บริการคาปรึกษาและความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจของลูกค้า โดยยึด หลกั ปรัชญาการดา เนินธุรกิจทั้ง 4 ปรัชญา คือ

 • Defragment ระเบียบวินัย
 • Develop ริเริ่มพัฒนา สร้างสรรค์
 • Dynamic ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • Dedicate ทุ่มเท อุทิศ ซื่อสัตย์ เสียสละ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2558 – 2560 สามารถจา แนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

กลุ่มลูกค้า 2558 2559 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
กลุ่มธุรกิจ (HPC) 539.37 74.77 551.35 73.27 563.15 75.29
กลุ่มธุรกิจ (FBS) 44.46 6.16 45.83 6.09 42.08 5.63
กลุ่มธุรกิจ (TC) 45.28 6.28 52.15 6.93 57.06 7.63
กลุ่มธุรกิจ (PC) 92.29 12.79 103.14 13.71 85.62 11.45
รวมรายได้จากการขาย 721.40 100.00 752.47 100.00 747.91 100.00