บริษัทฯ เป็นผู้จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารและเวชภัณฑ์ พลาสติกและบรรจุภัณฑ์สี หมึกพิมพ์และเคลือบสี โดยเคมีภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีการนำไปใช้ประโยชน์หลากหลาย ทั้งการใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น เป็นส่วนผสม ตัวกลาง หรือนำไปแปรรูปเป็นเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆ บริษัทฯมีการขยายธุรกิจเข้าไปสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริษัทฯ และในกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Chemical Ingredient) สำหรับกลุ่มธุรกิจดังนี้

 • กลุ่มธุรกิจ HPC :
  • Home care (ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือน)
  • Personal Care (ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย)
  • Cosmetic (ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)
 • กลุ่มธุรกิจ FBS :
  • Foods (ผลิตภัณฑ์อาหาร)
  • Beverage (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม)
  • Supplement (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
 • กลุ่มธุรกิจ TC :
  • Traditional Medicine (ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ)
  • Conventional Medicine (ผลิตภัณฑ์ยา แผนปัจจุบัน)
 • กลุ่มธุรกิจ PC :
  • Plastics (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)
  • Coating (ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว)

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2556 – 2558 สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

กลุ่มลูกค้า 2556 2557 2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
กลุ่มธุรกิจ (HPC) 425.32 63.88 595.05 72.87 539.37 74.77
กลุ่มธุรกิจ (FBS) 86.28 12.96 46.42 5.69 44.46 6.16
กลุ่มธุรกิจ (TC) 48.02 7.21 51.30 6.28 45.28 6.28
กลุ่มธุรกิจ (PC) 106.15 15.95 123.77 15.16 92.29 12.79
รวมรายได้จากการขาย 665.77 100.00 816.54 100.00 721.40 100.00