นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
รศ.ดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธ์ชัย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
ดร. วิษณุ มีอยู่
กรรมการ