ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่
จ่ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผล วันผลประกอบการ
บาท หุ้น
23/02/61 15/05/61 25/05/61 0.2059 - 01/01/60 - 31/12/60
21/02/60 25/04/60 17/05/60 0.135 - 01/01/59 - 31/12/59
24/02/59 25/04/59 18/05/59 0.07 - 01/01/58 - 31/12/58
20/02/58 - - - - 01/01/57 - 31/12/57
11/11/57 18/12/57 29/12/57 0.0472812 2.35:1
19/02/57 06/05/57 23/05/57 0.05 - 01/10/56 - 31/12/56
11/11/56 13/12/56 26/12/56 0.0185 6 : 1 01/01/56 - 30/09/56
19/02/56 06/03/56 03/05/56 0.0460 5 : 2 01/01/55 - 31/12/55
23/02/55 12/03/55 17/05/55 0.11 - 01/10/54 - 31/12/54
14/11/54 25/11/54 13/12/54 0.10 - 01/01/54 - 30/09/54