ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท
รายการ 2557 2558 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์รวม 729.51 100.00 845.08 100.00 939.05 100.00
หนี้สินรวม 258.68 35.46 285.38 33.77 259.43 27.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น 470.83 64.54 559.70 66.23 679.62 72.37
รายได้รวม 753.25 - 784.56 - 764.82 -
กำไรสุทธิ 90.15 11.97 105.52 13.45 105.66 13.82
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.30   0.35   0.33  

หมายเหตุ : กำไรต่อหุ้น โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นของแต่ละปี
ปี 2558 จานวนหุ้นสามัญ 302,686,717 หุ้น
ปี 2559 จานวนหุ้นสามัญ 302,686,717 หุ้น
ปี 2560 จานวนหุ้นสามัญ 341,732,217 หุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

2558 2559 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.11 2.24 2.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.60 1.75 2.07
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.34 0.38 0.18
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.39 4.04 3.69
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 106.08 89 98
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.52 4.58 4.35
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 79.68 79 83
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 9.89 12.95 12.89
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 36.41 28 28
วงจรเงินสด (วัน) 149 140 153
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.93% 22.68% 25.05%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 16.28% 18.22% 18.08%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) 106.70% 75.21% 35.38%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.97% 13.47% 13.82%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE (%) 21.30% 20.62% 17.05%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA (%) 16.48% 17.41% 15.15%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 84.25% 98.74% 76.14%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.06 1.00 0.86
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.55 0.51 0.38
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 27.54 30.37 19.57
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 23.73% 38.08% 83.58%