ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท
รายการ 2560 2561 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์รวม 939.05 100.00 1,056.19 100.00 1,011.20 100.00
หนี้สินรวม 259.43 27.63 282.31 26.73 217.36 21.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น 679.62 72.37 773.88 73.27 793.84 78.50
รายได้รวม 764.82 - 793.63 - 742.45 -
กำไรสุทธิ 105.66 13.82 102.19 12.88 110.11 14.83
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33   0.26   0.27  

หมายเหตุ : กำไรต่อหุ้น โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นของแต่ละปี
ปี 2560 จานวนหุ้นสามัญ 341,732,217 หุ้น
ปี 2561 จานวนหุ้นสามัญ 412,811,723 หุ้น
ปี 2562 จานวนหุ้นสามัญ 454,029,949 หุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

2560 2561 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.60 2.83 3.30
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.07 2.16 2.73
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.18 0.39 0.69
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.69 3.66 3.86
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 98 98 93
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.35 3.86 3.57
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 83 93 101
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 12.89 11.04 11.21
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 28 33 32
วงจรเงินสด (วัน) 153 158 162
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.05% 24.08% 28.48%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 18.08% 16.81% 19.26%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) 35.38% 78.70% 118.67%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.82% 12.88% 14.83%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE (%) 17.05% 14.07% 14.05%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA (%) 15.15% 13.19% 13.65%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 76.14% 60.22% 64.90%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.86 0.80 0.72
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.38 0.36 0.27
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 19.57 30.80 56.57
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 87.98% 88.00% -