สัญลักษณ์: GIFT

อัพเดทล่าสุด: 24 ก.ค. 2560 11:29
 • ล่าสุด

  5.80 THB
 • เปลี่ยนแปลง

  -0.15
 • %เปลี่ยนแปลง

  -2.52
 • ปริมาณ

  1,157,400
 • ราคาเปิด

  6.00
 • วันก่อนหน้า

  5.95
 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  5.80 - 6.00
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  2.36 - 7.70

 

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)