ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหาร 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวพัชรี นิยมปัทมะ ผู้อำนวยการสายงานการขายและการตลาด / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3. นางสาววรรณวดี  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง
4. นางสาวพัตร์พิมล  ตั้งบรรเจิดสุข ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
5. นางสาววรรณวดี  หงษ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายคณาพจน์  อุทัยวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
7. นายครรชิต  ทรัพกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า