ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีผู้บริหาร6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวพัชรี นิยมปัทมะ ผู้อำนวยการสายงานการขายและการตลาด
/ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3. นางสาวอุสารัตน์ เจนวนิชยานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง
4. นางสาววรรณวดี หงษ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายสุชาติ ลอกทอง รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
6. นายครรชิต ทรัพกุล รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า