ผลการดำเนินงาน

รายได้ 2556 2557 2558
งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการขาย 665.77 99.29% 816.54 98.79% 816.54 98.79% 721.40 95.78% 721.40 95.77%
รายได้อื่น 4.77 0.71% 9.98 1.21% 9.98 1.21% 31.77 4.22% 31.85 4.23%
รายได้รวม 670.54 100.00% 826.52 100.00% 826.52 100.00% 753.17 100.00% 753.25 100.00%
ต้นทุนขาย 544.39 81.19% 676.27 81.82% 676.56 81.86% 576.22 76.51% 577.65 76.69%
ค่าใช้จ่ายในการขาย 21.49 3.20% 22.77 2.75% 22.81 2.76% 22.17 2.94% 22.74 3.02%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16.73 2.50% 18.01 2.18% 18.88 2.28% 23.14 3.07% 24.71 3.28%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 7.46 1.11% 8.41 1.02% 8.70 1.05% 9.96 1.32% 10.71 1.42%
ค่าใช้จ่ายอื่น 14.83 2.21% - -            
รวมค่าใช้จ่าย 604.90 90.21% 725.46 87.77% 726.95 87.95% 631.49 83.84% 635.81 84.41%
ค่าใช้จ่ายการเงิน 3.45 0.51% 4.93 0.60% 4.93 0.60% 4.48 0.59% 4.48 0.59%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 12.66 1.89% 19.40 2.35% 19.40 2.35% 23.65 3.14% 23.65 3.14%
กำไรสุทธิ 49.54 7.39% 76.73 9.28% 75.54* 9.14% 93.55 12.42% 90.15* 11.97%

หมายเหตุ :
*กำไรสุทธิแสดงยอดก่อนหัก ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ปี 2557 จำนวน 0.30 ล้านบาท และ ปี 2558 จำนวน 0.85 ล้านบาท
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพย์เผื่อขาย และ รายได้ดอกเบี้ยรับ ,ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการปรับราคาทุนสินค้า

รายได้

ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 753.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.87 สาเหตุหลักมาจาก สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจมีผลทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง แต่ทั้งนี้บริษัทฯยังสามารถรักษาอัตรา กำไรขั้นต้นได้อย่างมีเสถียรภาพ

ในส่วนของรายได้อื่น บริษัทฯมีรายได้อื่นในปี 2558 เท่ากับ 31.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 218.82 เป็นผลมาจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวบางส่วนเนื่องจากความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีภาวะถดถอย และการ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน ปี 2558 บริษัทฯมีกำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพย์เผื่อขายเท่ากับ 27.50 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 0.60 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ เท่ากับ 0.38 ล้านบาท เงินปันผลรับ 0.90 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 2.39 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2558 เท่ากับ 577.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 14.62 เนื่องจากราคาสินค้าบางชนิด อ้างอิงต่อราคาน้ำมันที่ลดลง และการเจรจาต่อรองเพื่อลดราคาสินค้าจากเจ้าหนี้ต่างประเทศได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการ ชำระค่าสินค้าแก่ผู้ขายต่างประเทศได้ตรงเวลา ทำให้สามารถสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ขายและสามารถต่อรองราคาสินค้าได้ ง่ายขึ้น

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2558 เท่ากับ 22.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.31 ปัจจัยหลักมาจากการ ลดลงของค่าขนส่งอ้างอิงตามราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งมีผลให้ค่าขนส่งลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 14.22 แต่ทั้งนี้สาเหตุที่ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมลดลงจากปีก่อน เพียงร้อยละ 0.31 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลด้าน การตลาดเพื่อมุ่งขยายฐานลูกค้าและยอดขายให้มากขึ้นและเป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้พร้อมต่อการขยายกิจการ โดย ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ดังนี้ เงินเดือนฝ่ายการตลาดและฝ่ายคลังสินค้า 8.85 ล้าน บาท เงินโบนัสฝ่ายการตลาดและฝ่ายคลังสินค้า 1.52 ล้านบาท ค่าคอมมิชชั่น 3 ล้านบาท ค่าขนส่งสินค้า 7.18 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ 2.19 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 เท่ากับ 35.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 28.43 เป็นผลมาจาก การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่

เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการปี 2558 เท่ากับ 5.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 39.07 เป็นผลมา จากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ ตามแผนทรัพยากรบุคคลที่วางไว้

ค่าซ่อมบำรุงปี 2558 เท่ากับ 1.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1,072.73 เนื่องจากใบปี 2558 บริษัทฯ มีการบูรณะซ่อมแซมอาคารสำนักงานและก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่ม

ค่าที่ปรึกษาทางการเงินปี 2558 เท่ากับ 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 66.67% เนื่องจากข้อมูลทางการเงินที่ มากขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการจะซื้อหุ้นสามัญ(Warrant)ในปี 2558

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2558 เท่ากับ 10.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.10 เนื่องจากการ เพิ่มขึ้นของบุคลากรฝ่ายบริหาร และการปรับเพิ่มของเงินเดือนและค่าเบี้ยประชุมฝ่ายบริหาร

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 เท่ากับ 4.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 9.13 เนื่องจากการปรับลด ของอัตราดอกเบี้ยเงินบาทในปี 2558 จากนโยบายทางการเงินของ กนง. ที่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2558 เหลืออยู่ที่ร้อยละ 1.5 และสาเหตุอีกประการคือการต่อรองเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯกับธนาคารที่ให้สินเชื่อสัญญาทรัสต์รีซีท รวมถึงการชำระหนี้ก่อนกำหนดเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2558 เท่ากับ 23.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 21.90 สาเหตุหลักมาจาก กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิและความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2558 เท่ากับ 93.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิ เฉพาะกิจการเท่ากับ 76.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.92 แต่เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 89.30 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 75.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ18.67 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นซึ่งเกิดจากต้นทุนขายที่ลดลง การขยายฐานลูกค้าราย ใหม่และสินค้าใหม่ที่มีสัดส่วนในการทำกำไรขั้นต้นมากขึ้น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ

ในปี 2558 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.93 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 17.14 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทสามารถลดต้นทุนขายได้มากขึ้นจากราคาสินค้าบางชนิดตามการลดลงของราคาน้ำมัน และความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ระหว่างบริษัทฯกับผู้ขายสินค้าต่างประเทศเป็นผลมาจากการรักษาเครดิตการจ่ายเงินแก่คู่ค้าตรงตามเวลา ทำให้บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองเพื่อลดราคาสินค้าได้มากขึ้น รวมถึงการติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน ทำให้ฝ่ายขายสามารถประมาณการต้นทุนล่วงหน้าและตั้งราคาขายสินค้าเพื่อรักษา อัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2558 ร้อยละ 16.48 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15.44 เนื่องมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 17.93 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ลดลง การ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2558 ลดลง จากปี 2557 จาก ร้อยละ 21.50 เป็น ร้อยละ 21.06 เนื่องมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 85.59

ฐานะการเงิน

รายได้ 2556 2557 2558
งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 184.87 31.12% 154.38 22.31% 162.02 23.29% 210.33 28.85% 212.47 29.13%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 171.24 28.82% 232.10 33.54% 232.10 33.36% 193.03 26.47% 193.03 26.46%
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 124.42 20.94% 129.76 18.75% 129.84 18.66% 125.46 17.21% 125.86 17.25%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.28 0.22% 2.82 0.41% 3.42 0.49% 0.51 0.07% 1.68 0.23%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 21.63 3.64% 55.74 8.06% 55.74 8.01% 73.26 10.05% 73.26 10.04%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 20.00 2.89% - - 24.00 3.29% - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 89.56 15.07% 96.69 13.97% 108.01 15.52% 102.14 14.01% 119.07 16.32%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.00 0.00% - - 4.11 0.59% - - 3.68 0.50%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.15 0.19% 0.47 0.07% 0.54 0.08% 0.38 0.05% 0.46 0.07%
รวมสินทรัพย์ 594.15 100.00% 691.96 100.00% 695.78 100.00% 729.11 100.00% 729.51 100.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 188.04 31.65% 216.53 31.29% 216.53 31.12% 182.65 25.05% 182.65 25.04%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 82.07 13.81% 71.89 10.39% 72.18 10.37% 55.99 7.68% 56.12 7.69%
หนี้สินอื่น 6.36 1.07% 21.96 3.18% 21.98 3.16% 19.90 2.73% 19.91 2.73%
รวมหนี้สิน 276.47 46.53% 310.38 44.86% 310.69 44.65% 258.54 35.46% 258.68 35.46%
ส่วนผู้ถือหุ้น 317.68 53.47% 381.58 55.14% 385.09 55.35% 470.57 64.54% 470.83 64.54%
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 594.15 100.00% 691.96 100.00% 695.78 100.00% 729.11 100.00% 729.51 100.00%

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 729.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 33.73 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 4.85 โดยสินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 73.07 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิด เป็นร้อยละ 26.93 โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อย ละ 31.14 และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 10.24 เนื่องจากบริษัทมีการก่อสร้างอาคาร สำนักงานเพิ่ม 1 อาคารและซื้อยานพาหนะเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนพนักงานฝ่ายขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 258.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 52.01 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.74 โดยหนี้สินของบริษัทฯประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 34.68 และหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็น ร้อยละ 0.78 โดยหนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ซึ่งมีมูลค่าที่ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นเร็วกว่ากำหนดเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ส่วน หนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯประกอบด้วย สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอการตัด บัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 465.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 85.59 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 22.50 สาเหตุมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง

งบกระแสเงินสด

เงินสด 2556
ล้านบาท
2557
ล้านบาท
2558
ล้านบาท
กำไรก่อนภาษี 62.20 94.65 112.95
กระแสเงินสด(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน 69.52 15.13 95.28
กระแสเงินสด(ใช้ไป)จากการลงทุน (24.56) (46.89) (14.90)
กระแสเงินสด(ใช้ไป)จากการจัดหาเงิน (4.70) 8.91 (29.93)
กระแสเงินสดสุทธิ 40.26 (22.85) 50.45
เงินสดและเงินฝากธนาคาร-ปลายงวด 184.87 162.02 212.47
 

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการที่สำคัญ

กระแสเงินสด

ปี 2558 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 95.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 80.15 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 529.74 สาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ จำนวน 43.17 ล้านบาท เนื่องมาจากการให้เครดิตแก่ลูกค้ารายใหม่ที่รัดกุมมากขึ้นโดยระยะเวลาการให้เครดิตที่สั้นลง รวมถึงการบริหารสินค้า คงเหลือของฝ่ายบริหารเป็นผลทำให้สินค้าคงเหลือมีจำนวนลดลง

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2558 เท่ากับ 14.90 ล้านบาทมีสาเหตุหลักมาจากการซื้ออุปกรณ์และ สร้างอาคารสำนักงานเพิ่มอีก 1 อาคาร 17.90 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 29.93 ล้านบาท สาเหตุ หลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้สัญญาทรัสต์รีซีทจำนวน 30.61 ล้านบาทเนื่องมาจากการลดต้นทุนทางการเงินโดยการชำระ หนี้บางส่วนก่อนครบกำหนด

กระแสเงินสดได้มาใช้ไปรายการข้างต้นทั้งหมดมีผลทำให้ในปี 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร เท่ากับ 212.47 ล้านบาท