ผลการดำเนินงาน

รายได้ 2558 2559 2560
งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการขาย
721.40
95.78%
721.40
95.77%
752.35
95.91%
752.47
95.91%
747.85
97.80%
747.91
97.79%
รายได้อื่น
31.77
4.22%
31.85
4.23%
32.07
4.09%
32.09
4.09%
16.83
2.20%
16.91
2.21%
รายได้รวม
753.17
100.00%
753.25
100.00%
784.42
100.00%
784.56
100.00%
764.68
100.00%
764.82
100.00%
ต้นทุนขาย
576.22
76.51%
577.65
76.69%
582.99
74.32%
581.82
74.16%
568.28
74.32%
560.55
73.29%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
22.17
2.94%
22.74
3.02%
26.58
3.39%
26.68
3.40%
24.52
3.21%
24.94
3.26%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
23.14
3.07%
24.71
3.28%
23.12
2.95%
25.41
3.24%
24.22
3.16%
26.93
3.52%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
9.96
1.32%
10.71
1.42%
10.80
1.38%
11.51
1.47%
16.42
2.15%
17.20
2.25%
ค่าใช้จ่ายอื่น
-
-
-
-
2.06
0.26%
2.06
0.26%
0.01
0.00%
0.01
0.00%
รวมค่าใช้จ่าย
631.49
83.84%
635.81
84.41%
645.55
82.30%
647.48
82.53%
633.45
82.84%
629.63
82.32%
ค่าใช้จ่ายการเงิน
4.48
0.59%
4.48
0.59%
4.43
0.56%
4.43
0.56%
3.95
0.51%
3.95
0.52%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
23.65
3.14%
23.65
3.14%
27.12
3.46%
27.12
3.46%
25.58
3.35%
25.58
3.34%
กำไรสุทธิ
93.55
12.42%
90.15*
11.97%
107.32
13.68%
105.74*
13.47%
101.70
13.30%
105.66*
13.82%

หมายเหตุ :
* กำไรสุทธิแสดงยอดก่อนหัก ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ปี 2558 จำนวน 0.8499 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 0.2176 ล้านบาท และปี 2560 จานวน 0.0002 ล้านบาท
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพย์เผื่อขาย รายได้เงินปัน ผลรับและรายได้ดอกเบี้ยรับ ,ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการปรับราคาทุนสินค้า

รายได้

ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 764.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.52 ซึ่งลดลงจากเดิมเพียง เล็กน้อย เป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ

ในส่วนของรายได้อื่น บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2560 เท่ากับ 16.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 47.30

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2560 เท่ากับ 560.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.66

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2560 ลดลงร้อยละ 6.55 จาก 26.68 ล้านบาท เป็น 24.94 ล้านบาท เนื่องจากบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.51 จาก 36.92 ล้านบาท เป็น 44.13 ล้านบาท เป็นผลมาจากการ เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่

เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการปี 2560 เท่ากับ 7.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.73 เป็นผลมาจาก การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2560 เท่ากับ 17.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 49.00 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น ของบุคลากรฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะบุคลากรด้านการตลาดเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯย่อย ที่ดำเนินธุกิจหลักเกี่ยวกับการ ขายสินค้าสำเร็จรูปให้กับผู้บริโภคโดยตรง

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2560 เท่ากับ 3.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 10.86 เป็นผลมาจากการบริหาร กระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพและการต่อรองต้นทุนทางการเงินกับธนาคาร เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 เท่ากับ 25.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.70

กำไรสุทธิและความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯมีกาไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2560 เท่ากับ 101.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่บริษัทฯมีกาไรสุทธิเฉพาะ กิจการเท่ากับ 107.32 ล้านบาท ลดลง 5.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.24 และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 105.66 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 105.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 สาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนขาย และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัทฯสามารถรักษา ระดับความสามารถในการทำกำไรไว้ได้ถึงแม้รายได้จากการขายจะลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2560 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25.05 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 9.79 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทสามารถ ลดต้นทุนขายได้มากขึ้นจากการหาผู้ขายรายใหม่ๆเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพราคาสินค้ำที่ดีขึ้นรวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี อย่างต่อเนื่องระหว่างบริษัทฯกับผู้ขายรายเดิม ทำให้บริษัทฯสามารถเจรจาต่อรองเพื่อลดราคาสินค้าได้มากขึ้น รวมถึงการติดตาม การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ทำให้ฝ่ ายขายสามารถประมาณการต้นทุนล่วงหน้าและตั้ง ราคาขายสินค้าเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2560 ร้อยละ 15.15 ลดลงจาก ปี 2559 ร้อยละ 12.98

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2550 ร้อยละ 17.05 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 17.31

อัตราส่วนทั้ง 2 รายการลดลงจากปี 2559 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากปี 2559 ร้อยละ 21.42 เนื่องมาจาก ทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ(GIFT-W1)

ฐานะการเงิน

รายได้ 2558 2559 2560
งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
210.33
28.85%
212.47
29.13%
289.57
33.93%
299.44
35.43%
272.67
28.92%
298.28
31.76%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
193.03
26.48%
193.03
26.46%
179.05
20.98%
179.06
21.19%
225.77
23.95%
226.07
24.07%
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
125.46
17.21%
125.86
17.25%
128.68
15.08%
128.48
15.20%
127.20
13.49%
129.07
13.74%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.51
0.07%
1.68
0.23%
5.28
0.62%
6.41
0.76%
2.56
0.27%
3.89
0.41%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
73.26
10.05%
73.26
10.04%
113.90
13.35%
113.90
13.48%
87.11
9.24%
87.11
9.28%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
24.00
3.29%
-
-
37.80
4.43%
-
-
55.73
5.91%
-
-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
102.14
14.01%
119.07
16.32%
98.94
11.59%
114.22
13.52%
168.57
17.88%
188.41
20.06%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-
-
3.68
0.50%
-
-
3.25
0.38%
-
-
2.83
0.30%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
-
-
-
-
-
-
-
-
2.96
0.32%
2.96
0.33%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.37
0.04%
0.46
0.07%
0.24
0.02%
0.32
0.04%
0.21
0.02%
0.43
0.05%
รวมสินทรัพย์
729.10
100.00%
729.51
100.00%
853.46
100.00%
845.08
100.00%
942.78
100.00%
939.05
100.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
182.65
25.05%
182.65
25.04%
194.06
22.74%
194.06
22.96%
185.29
19.65%
185.29
19.73%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
55.99
7.68%
56.12
7.69%
58.37
6.84%
57.17
6.77%
55.30
5.87%
54.56
5.81%
หนี้สินอื่น
19.90
2.73%
19.91
2.73%
34.00
3.98%
34.15
4.04%
19.27
2.04%
19.58
2.09%
รวมหนี้สิน
258.54
35.46%
258.68
35.46%
286.43
33.56%
285.38
33.77%
259.86
27.56%
259.43
27.63%
ส่วนผู้ถือหุ้น
470.57
64.54%
470.83
64.54%
567.03
66.44%
559.70
66.23%
682.92
72.44%
679.62
72.37%
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น
729.11
100.00%
729.51
100.00%
853.46
100.00%
845.08
100.00%
942.78
100.00%
939.05
100.00%

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 939.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 93.97 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 11.12 โดยสินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 70 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 30 โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 64.96% เนื่องจากการซื้อ ที่ดินที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงานและอาคารคลังสินค้า

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 259.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 25.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.09 โดยหนี้สินของบริษัทฯประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 97.61 และหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 2.39 โดย หนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ส่วนหนี้สินไม่ หมุนเวียนของบริษัทฯประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 679.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 119.92 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 21.42 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง และทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ(GIFT-W1)

งบกระแสเงินสด

เงินสด 2558(งบรวม)
ล้านบาท
2559(งบรวม)
ล้านบาท
2560(งบรวม)
ล้านบาท
กำไรก่อนภาษี
112.95
132.64
131.24
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
95.28
103.09
47.83
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการลงทุน
(14.90)
(0.04)
(76.73)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการจัดหาเงิน
(29.93)
(16.08)
27.74
กระแสเงินสดสุทธิ
50.45
86.97
(1.16)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร-ปลายงวด
212.47
299.44
298.28
 

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการสรุป

กระแสเงินสด

ปี 2560 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 47.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 55.26 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 53.60 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าเนื่องจากการปรับเครดิตเทอมให้กับลูกค้ารายเก่ำและหนี้สิน หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2560 เท่ากับ 76.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 76.69 ล้านบาท มี สาเหตุหลักมาจากในปี 2560 มีการซื้อที่ดินที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารสานักงาน โรงงานและอาคารคลังสินค้ำส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 27.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 43.82 ล้าน บาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (GIFT-W1)

กระแสเงินสดได้มาใช้ไปรายการข้างต้นทั้งหมดมีผลทำให้ในปี 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร เท่ากับ 298.28 ล้านบาท