ผลการดำเนินงาน

รายได้ 2560 2561 2562
งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการขาย
747.85
97.80%
747.91
97.79%
772.11
98.68%
783.07
98.67%
714.88
98.71%
732.91
98.72%
รายได้อื่น
16.83
2.20%
16.91
2.21%
10.34
1.32%
10.56
1.33%
9.33
1.29%
9.53
1.28%
รายได้รวม
764.68
100.00%
764.82
100.00%
782.45
100.00%
793.63
100.00%
724.21
100.00%
742.44
100.00%
ต้นทุนขาย
568.28
74.32%
560.55
73.29%
593.99
75.91%
594.47
74.91%
517.50
71.46%
524.19
70.60%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
24.52
3.21%
24.94
3.26%
25.67
3.28%
26.69
3.36%
29.70
4.10%
30.76
4.14%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
24.22
3.16%
26.93
3.52%
24.65
3.15%
26.23
3.30%
29.52
4.08%
32.35
4.36%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
16.42
2.15%
17.20
2.25%
13.42
1.72%
14.45
1.82%
13.31
1.84%
14.01
1.89%
ค่าใช้จ่ายอื่น
0.01
0.00%
0.01
0.00%
0.18
0.02%
0.18
0.02%
-
-
-
-
รวมค่าใช้จ่าย
633.45
82.84%
629.63
82.32%
657.92
84.08%
662.01
83.40%
590.03
81.47%
601.31
80.99%%
ค่าใช้จ่ายการเงิน
3.95
0.51%
3.95
0.52%
4.32
0.55%
4.32
0.54%
3.51
0.48%
3.51
0.47%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
25.58
3.35%
25.58
3.34%
24.32
3.11%
25.11
3.16%
26.12
3.61%
27.52
3.71%
กำไรสุทธิ
101.70
13.30%
105.66*
13.82%
95.90
12.26%
102.19*
12.88%
104.55
14.44%
110.11
14.83%

หมายเหตุ :
* กำไรสุทธิแสดงยอดก่อนหัก ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ปี 2560 จำนวน -0.0002 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน -0.0061 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 0.0156 ล้านบาท
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพย์เผื่อขาย รายได้เงินปันผลรับและรายได้ดอกเบี้ยรับ ,ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการปรับราคาทุนสินค้า

รายได้

ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 742.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.45 ซึ่งลดลงจากเดิมเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ลูกค้ามีความต้องการสินค้าลดลง

ในส่วนของรายได้อื่น บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2562 เท่ากับ 9.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.73

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2562 เท่ากับ 524.19 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.82 เป็นผลจากสินค้าวนใหญ่ของบริษัทฯ นำเข้าจากต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เเป็นผลให้ต้นทุนสินค้าที่นำเข้ามามีมูลค่าลดลงจากปีก่อนเมื่อเทียบเป็นเงินบาท

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.24 จาก 26.69 ล้านบาท เป็น 30.76 ล้านบาท โดยกลุ่มค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 ลดลงร้อยละ 13.98 จาก 40.68 ล้านบาท เป็น 46.36 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ การตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานที่ตั้งเพิ่มขึ้นโดยปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 เท่ากับ 27.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.60 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิและความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2562 เท่ากับ 104.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 95.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.02 และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 110.11 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิ 102.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.75 สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุนขายที่ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2562 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 28.48 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 24.08 เนื่องจากในปี 2562 ต้นทุนขายได้ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2562 ร้อยละ 13.65 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ปี 2561 ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 13.19 เป็นผลจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2562 ร้อยละ 14.05 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 14.07 (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจำปี 2562 หน้า 52)

ฐานะการเงิน

รายได้ 2560 2561 2562
งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
272.67
28.92%
298.28
31.76%
359.32
34.19%
393.33
37.24%
352.07
35.08%
386.83
38.25%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
225.77
23.95%
226.07
24.07%
203.29
19.35%
202.19
19.14%
174.98
17.43%
177.20
17.52%
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
127.20
13.49%
129.07
13.74%
168.72
16.06%
178.93
16.94%
108.23
10.78%
114.64
11.34%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2.56
0.27%
3.89
0.41%
5.38
0.51%
6.35
0.60%
2.63
0.26%
3.92
0.39%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
87.11
9.24%
87.11
9.28%
82.93
7.89%
82.93
7.85%
122.41
12.20%
122.41
12.11%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
55.73
5.91%
-
-
59.49
5.66%
-
-
59.80
5.96%
-
-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
168.57
17.88%
188.41
20.06%
165.04
15.71%
182.67
17.30%
164.88
16.43%
184.74
18.27
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-
-
2.83
0.30%
-
-
2.40
0.23%
-
-
1.97
0.19%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2.96
0.32%
2.96
0.33%
6.42
0.61%
6.77
0.64%
9.39
0.94%
9.80
0.97%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.21
0.02%
0.43
0.05%
0.21
0.02%
0.62
0.06%
9.29
0.92%
9.70
0.96%
รวมสินทรัพย์
942.78
100.00%
939.05
100.00%
1,050.80
100.00%
1,056.19
100.00%
1,003.68
100.00%
1,011.21
100.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
185.29
19.65%
185.29
19.73%
183.25
17.44%
183.25
17.35%
148.14
14.76%
148.14
14.65%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
55.30
5.87%
54.56
5.81%
76.18
7.25%
77.09
7.30%
43.07
4.29%
41.59
4.11%
หนี้สินอื่น
19.27
2.04%
19.58
2.09%
20.72
1.97%
21.97
2.08%
27.11
2.70%
27.64
2.73%
รวมหนี้สิน
259.86
27.56%
259.43
27.63%
280.15
26.66%
282.31
26.73%
218.32
21.75%
217.37
21.49%
ส่วนผู้ถือหุ้น
682.92
72.44%
679.62
72.37%
770.65
73.34%
773.88
73.27%
785.36
78.25%
793.84
78.51%
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น
942.78
100.00%
939.05
100.00%
1,050.80
100.00%
1,056.19
100.00%
1,003.68
100.00%
1,011.21
100.00%

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1,011.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 44.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 โดยสินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 67.50 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 32.50 โดยสินทรัพย์รวมที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 35.93% เนื่องจากบริษัทฯมีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายโดยไม่ถือสินค้านานเกินความจำเป็น

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 217.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 65.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.01 โดยหนี้สินของบริษัทฯประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 95.19 และหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 4.81 โดยหนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 793.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 19.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง

งบกระแสเงินสด

เงินสด 2560(งบรวม)
ล้านบาท
2561(งบรวม)
ล้านบาท
2562(งบรวม)
ล้านบาท
กำไรก่อนภาษี
131.24
127.29
137.63
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
47.83
103.58
167.48
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการลงทุน
(76.73)
(10.26)
(56.58)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการจัดหาเงิน
27.74
1.74
(117.40)
กระแสเงินสดสุทธิ
(1.16)
95.05
(6.51)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร-ปลายงวด
298.28
393.33
386.83
 

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการสรุป

กระแสเงินสด

ปี 2562 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 167.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 63.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.69 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจากการบริหารสินค้าคงเหลือให้ที่มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือให้ดีขึ้น

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2562 เท่ากับ 56.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 46.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 451.40 สาเหตุหลักเกิดจาก มีการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้นจำนวน 50.58 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 117.40 ล้านบาท ใช้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 119.14 ล้าน เนื่องจากในปี 2561 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 142.16 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 ไม่มีรายการดังกล่าว

กระแสเงินสดได้มาใช้ไปรายการข้างต้นทั้งหมดมีผลทำให้ในปี 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคารเท่ากับ 386.83 ล้านบาท