ผลการดำเนินงาน

รายได้ 2557 2558 2559
งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการขาย
816.54
98.77%
816.54
98.77%
721.4
95.78%
721.4
95.77%
752.35
95.91%
752.47
95.91%
รายได้อื่น
9.98
1.21%
9.98
1.21%
31.77
4.22%
31.85
4.23%
32.07
4.07%
32.09
4.07%
รายได้รวม
826.52
100.00%
826.52
100.00%
753.17
100.00%
753.25
100.00%
784.42
100%
784.56
100.00%
ต้นทุนขาย
676.27
81.82%
676.56
81.86%
576.22
76.51%
577.65
76.67%
582.99
74.32%
581.82
74.16%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
22.77
2.77%
22.81
2.76%
22.17
2.94%
22.74
3.02%
26.58
3.37%
26.68
3.40%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
18.01
2.18%
18.88
2.28%
23.14
3.07%
24.71
3.28%
23.12
2.97%
25.41
3.24%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
8.41
1.02%
8.70
1.07%
9.96
1.32%
10.71
1.42%
10.80
1.38%
11.51
1.47%
ค่าใช้จ่ายอื่น
-
-
-
-
2.06
0.26%
2.06
0.26%
รวมค่าใช้จ่าย
725.46
87.77%
726.95
87.97%
631.49
83.84%
635.81
84.41%
645.55
82.30%
647.48
82.53%
ค่าใช้จ่ายการเงิน
4.93
0.60%
4.93
0.60%
4.48
0.57%
4.48
0.57%
4.43
0.56%
4.43
0.56%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
19.4
2.37%
19.4
2.37%
23.65
3.14%
23.65
3.14%
27.12
3.46%
27.12
3.46%
กำไรสุทธิ
76.73
9.28%
75.54*
9.14%
93.55
12.42%
90.15*
11.97%
107.32
13.68%
105.74*
13.47%

หมายเหตุ :
* กำไรสุทธิแสดงยอดก่อนหัก ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ปี 2557 จำนวน 0.30 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 0.85 ล้านบาท และปี 2559 จำนวน 0.22 ล้านบาท
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพย์เผื่อขาย และ รายได้ดอกเบี้ยรับ ,ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการปรับราคาทุนสินค้า

รายได้

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 784.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.16 สาเหตุหลักมาจากแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การขยายกลุ่มสินค้าและกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงการติดตามและรักษายอดขายกลุ่มลูกค้าเดิมส่งผลให้บริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้น

ในส่วนของรายได้อื่น บริษัทฯมีรายได้อื่นในปี 2559 เท่ากับ 32.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ0.76 ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างคงที่จากปีก่อน โดยในปี 2559 บริษัทฯมีกำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพย์เผื่อขายเท่ากับ 25.58 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ เท่ากับ 1.86 ล้านบาท เงินปันผลรับ 1.52 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 3.13 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2559 เท่ากับ 581.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.72 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2559 เท่ากับ 26.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 17.36 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลด้านการตลาด เพื่อมุ่งขยายฐานลูกค้าและยอดขายให้มากขึ้นและเป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้พร้อมต่อการขยายกิจการ โดยในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ดังนี้ เงินเดือนฝ่ายการตลาดและฝ่ายคลังสินค้า 9.50 ล้านบาท เงินโบนัสฝ่ายการตลาดและฝ่ายคลังสินค้า 2.25 ล้านบาท ค่าคอมมิชชั่น 4.10 ล้านบาท ค่าขนส่งสินค้า 8.97 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ 1.86 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 เท่ากับ 36.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.24 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่

เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการปี 2559 เท่ากับ 6.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 20.43 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ ตามแผนทรัพยากรบุคคลที่วางไว้

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2559 เท่ากับ 11.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.84 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบุคลากรฝ่ายบริหาร และการปรับเพิ่มของเงินเดือนและค่าเบี้ยประชุมฝ่ายบริหาร

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559 เท่ากับ 4.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.07 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนถึงแม้บริษัทจะมียอดซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากการบริหารกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพและการต่อรองต้นทุนทางการเงินกับธนาคาร เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2559 เท่ากับ 27.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 14.65 สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิและความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2559 เท่ากับ 107.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 93.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.72 และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 105.74 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 90.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.29 สาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนขายที่ลดลงจากระบบจัดซื้อสินค้าที่พยายามสรรหาผู้ขายที่หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบสินค้าทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด และยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้ารายใหม่และสินค้าใหม่ที่มีสัดส่วนในการทำกำไรขั้นต้นมากขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2559 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 22.68 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 18.71 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทสามารถลดต้นทุนขายได้มากขึ้นจากการหาผู้ขายรายใหม่ๆเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพราคาสินค้า ที่ดีขึ้นรวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่างบริษัทฯกับผู้ขายรายเดิม ทำให้บริษัทฯสามารถเจรจาต่อรองเพื่อลดราคาสินค้าได้มากขึ้น รวมถึงการติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ทำให้ฝ่ายขายสามารถประมาณการต้นทุนล่วงหน้าและตั้งราคาขายสินค้าเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2559 ร้อยละ 17.41 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 ร้อยละ 5.64 เนื่องมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 16.73 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ลดลง การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดีขึ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2559 ร้อยละ 20.62 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 3.19เนื่องมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.88

ฐานะการเงิน

รายได้ 2557 2558 2559
งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
154.38
22.31%
162.02
23.27%
210.33
28.87%
212.47
29.13%
289.57
33.93%
299.44
35.43%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
232.10
33.54%
232.10
33.36%
193.03
26.48%
193.03
26.46%
179.05
20.98%
179.06
21.17%
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
129.76
18.77%
129.84
18.66%
125.46
17.21%
125.86
17.27%
128.68
15.08%
128.48
15.20%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2.82
0.41%
3.42
0.47%
0.51
0.07%
1.68
0.23%
5.28
0.62%
6.41
0.76%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
55.74
8.06%
55.74
8.01%
73.26
10.07%
73.26
10.04%
113.90
13.37%
113.90
13.48%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
20.00
2.87%
-
-
24.00
3.27%
-
-
37.80
4.43%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
96.69
13.97%
108.01
15.52%
102.14
14.01%
119.07
16.32%
98.94
11.57%
114.22
13.52%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-
-
4.11
0.57%
-
-
3.68
0.50%
3.25
0.38%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.47
0.07%
0.54
0.08%
0.37
0.04%
0.46
0.07%
0.24
0.02%
0.32
0.04%
รวมสินทรัพย์
691.96
100.00%
695.78
100.00%
729.10
100.00%
729.51
100.00%
853.46
100.00%
845.08
100.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
216.53
31.27%
216.53
31.12%
182.65
25.07%
182.65
25.04%
194.06
22.74%
194.06
22.96%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
71.89
10.37%
72.18
10.37%
55.99
7.68%
56.12
7.67%
58.37
6.84%
57.17
6.77%
หนี้สินอื่น
21.96
3.18%
21.98
3.16%
19.90
2.73%
19.91
2.73%
34.00
3.98%
34.15
4.04%
รวมหนี้สิน
310.38
44.86%
310.69
44.67%
258.54
35.46%
258.68
35.46%
286.43
33.56%
285.38
33.77%
ส่วนผู้ถือหุ้น
381.58
55.14%
385.09
55.37%
470.57
64.54%
470.83
64.54%
567.03
66.44%
559.70
66.23%
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น
691.96
100.00%
695.78
100.00%
729.11
100.00%
729.51
100.00%
853.46
100.00%
845.08
100.00%

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 845.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 115.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.84 โดยสินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 72.58 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 27.42 โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 40.93 เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น และมีการบริหารอายุลูกหนี้ที่ดีขึ้น และอีกสาเหตุคือบริษัทมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นผลมาจากการบริหารงานด้านการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 285.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 26.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.32 โดยหนี้สินของบริษัทฯประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 32.36 และหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 1.41 โดยหนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.08 เนื่องจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ และหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากการบริหารเงินสดเพื่อกันไว้สำหรับการขยายกิจการโดยใช้เครดิตเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ตามเครดิตเทอมที่ได้รับ ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอการตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 559.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 88.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.88 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง

งบกระแสเงินสด

เงินสด 2557(งบรวม)
ล้านบาท
2558(งบรวม)
ล้านบาท
2559(งบรวม)
ล้านบาท
กำไรก่อนภาษี
94.65
112.95
132.64
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
15.13
95.28
103.09
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการลงทุน
(46.89)
(14.90)
(0.04)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการจัดหาเงิน
8.91
(29.93)
(16.08)
กระแสเงินสดสุทธิ
(22.85)
50.45
86.97
เงินสดและเงินฝากธนาคาร-ปลายงวด
162.02
212.47
299.44
 

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการสรุป

กระแสเงินสด

ปี 2559 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 103.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 7.81ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.20 สาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้การค้าเนื่องมาจากการให้เครดิตแก่ลูกค้ารายใหม่ที่รัดกุมมากขึ้นโดยระยะเวลาการให้เครดิตที่สั้นลง

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2559 เท่ากับ 0.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 14.86 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากในปี 2558 มีการสร้างอาคารสำนักงาน ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 16.08 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการการชำระหนี้เจ้าหนี้สัญญาทรัสต์รีซีทน้อยลงโดยชำระตามกำหนด เนื่องจากต้องการกันเงินเพื่อสำรองการขยายงานในอนาคต

กระแสเงินสดได้มาใช้ไปรายการข้างต้นทั้งหมดมีผลทำให้ในปี 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคารเท่ากับ 299.44 ล้านบาท