รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%)
1. บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
221,596,466
53.68
2. นางกนกอร บดินทร์รัตน
19,420,000
4.70
3. น.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร
16,488,700
3.99
4. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
11,707,700
2.84
5. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
8,000,000
1.94
6. นายฉัตรชัย วิศวจรรยา
6,627,400
1.61
7. นายวัชระ แก้วสว่าง
5,800,000
1.41
8. นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์
5,800,000
1.41
9. นายวิชัย เสริมทวีทรัพย์
4,050,000
0.98
10. น.ส.ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี
3,985,350
0.97