รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%)
1. บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
171,596,466
56.69
2. นางกนกอร บดินทร์รัตน
12,550,000
4.15
3. น.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร
11,190,000
3.70
4. CHASE NOMINEES LIMITED
8,000,000
2.64
5. นายศุภโรจ โรจน์วีระ
6,684,600
2.21
6. นายวิชัย เสริมทวีทรัพย์
5,400,031
1.78
7. นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์
4,600,032
1.52
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,598,162
1.52
9. น.พ.อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน
3,500,000
1.16
10. น.ส.กานดา สธนกุลพานิช
3,463,474
1.14