รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%)
1. บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
171,596,466
56.69
2. นางกนกอร บดินทร์รัตน
12,550,000
4.15
3. น.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร
11,190,000
3.70
4. CHASE NOMINEES LIMITED
8,000,000
2.64
5. นายศุภโรจ โรจน์วีระ
7,309,200
2.41
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
5,930,554
1.96
7. นายวิชัย เสริมทวีทรัพย์
5,520,031
1.82
8. นายลือชา โพธิ์อบ
4,700,094
1.55
9. น.ส.กานดา สธนกุลพานิช
3,443,474
1.14
10. น.ส.ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี
2,656,900
0.88