รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09 มีนาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%)
1. บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) 221,596,466 53.68
2. นางกนกอร บดินทร์รัตน 19,420,000 4.70
3. น.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร 16,488,700 3.99
4. บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) 12,000,000 2.91
5. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี 11,709,700 2.84
6. นายฉัตรชัย วิศวจรรยา 6,568,800 1.59
7. นายวิชัย เสริมทวีทรัพย์ 5,704,000 1.38
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,324,237 1.05
9. น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี 3,985,350 0.97
10. นาย พรชัย ตนุภัทรชัย 3,668,300 0.89