นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานกรรมการ


ปี 2563 เป็นปีที่ธุรกิจต่างๆแทบทุกประเภทดําเนินไปด้วยความยากลําบากทั่วทั้งโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในช่วงกลางปี อย่างไรก็ตามทางฝ่ายบริหารและจัดการของบริษัทก็ได้พยายามประคับประคองสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี และน่าพอใจแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดและมีผลต่อเนื่องตามไปยังปีต่อไปอย่างแน่นอน ซึ่งฝ่ายบริหารและจัดการของบริษัทคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

กระผมในนามของบริษัทใคร่ขอแรงสนับสนุน และกําลังใจจากท่านผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อเป็น กําลังใจในการทุ่มเทความสามารถเพื่อผลักดันให้บริษัทก้าวข้ามและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี