นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานกรรมการ


เศรษฐกิจมหภาคของปีที่ผ่านมา สร้างความยากลำบากสำหรับการดำเนินงานของบริษัททั่วไป แต่ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ก็ยังสามารถรักษายอดขายและผลกำไรได้ในระดับดี และมีการจ่ายปันผลที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งหมดนี้เกิดจากความตั้งใจ และการทุ่มเทกำลังความสามารถของฝ่ายจัดการ กระผมในนามตัวแทนของบริษัท จึงใคร่ขอความสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ช่วยกันพัฒนาตลาดทุนให้ยั่งยืนตลอดไป