ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
30/04/64 - 05/05/64 17/05/64 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/63-31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/62-31/12/62 -
18/04/62 - 19/04/62 30/04/62 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/61-31/12/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
15/05/61 - 16/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.2059 บาท 01/01/60-31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
25/04/60 28/04/60 - 17/05/60 เงินปันผล 0.1350 บาท 01/01/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
25/04/59 28/04/59 - 18/05/59 เงินปันผล 0.0700 บาท 01/01/58-31/12/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/12/57 23/12/57 - 29/12/57 หุ้นปันผล 2.35 : 1 หุ้น - -
18/12/57 23/12/57 - 29/12/57 เงินปันผล 0.0472812 บาท - -
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/57-31/12/57 -