เลือกปี


วันที่ กิจกรรม
22 เมษายน 2564 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม รอยัลซิตี้(ปิ่นเกล้า)
วันที่ กิจกรรม
3 เมษายน 2563 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา 9.30 ณ สำนักงานของบริษัท 9/8 ม.5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
วันที่ กิจกรรม
5 เมษายน 2562 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 9.30 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม
14 มิถุนายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 เวลา 14.10 – 15.10 น.
ณ ห้องประชุม 603, อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 เมษายน 2561 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา 9.30 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม
18 เมษายน 2560 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 9.30 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม
9 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2559 เวลา 11.20 – 12.35 น.
ณ ห้องประชุม 603, อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 เมษายน 2559 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 9.30 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม
21 เมษายน 2558 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 9.00 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม
12 ธันวาคม 2557 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
เวลา 9.30 น. โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
26 สิงหาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2557 เวลา 15.20 – 16.20 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม
3 พฤษภาคม 2556 วันที่จ่ายเงินปันผล
23 เมษายน 2556 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
11 มีนาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
6 มีนาคม 2556 วันขึ้นเครื่องหมาย XD