คุณอรพินธ์ โพธิสิทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อีเมล: orraphin_p@gratitudeinfinite.co.th
โทร: 66 2 888 6800
แฟกซ์: 66 2 888 7200