ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหาร 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวพัชรี นิยมปัทมะ ผู้อำนวยการสายงานการขายและการตลาด / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด/รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง
3. นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
4. นางสาวชัฎธินันภรณ์ มัชฑธนานนท์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง