ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวพัชรี นิยมปัทมะ ผู้อำนวยการสายงานการขายและการตลาด / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3. นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง
4. นายฐณณ นิภารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นางสาวอุไรรัตน์ สำเภา ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. นางสาวพัตร์พิมล ตั้งบรรเจิดสุข ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
7. นางสาววรรณวดี หงษ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายคณาพจน์ อุทัยวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง