ผลการดำเนินงาน

รายได้ 2561 2562 2563
งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการขาย
772.11
98.68%
783.07
98.67%
714.88
98.71%
732.91
98.72%
388.24
98.15%
415.26
98.24%
รายได้อื่น
10.34
1.32%
10.56
1.33%
9.33
1.29%
9.53
1.28%
7.33
1.85%
7.43
1.76%
รายได้รวม
782.45
100.00%
793.63
100.00%
724.21
100.00%
742.44
100.00%
395.57
100.00%
422.69
100.00%
ต้นทุนขาย
593.99
75.91%
594.47
74.91%
517.50
71.46%
524.19
70.60%
324.41
82.01%
356.80
84.41%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
25.67
3.28%
26.69
3.36%
29.70
4.10%
30.76
4.14%
15.27
3.86%
15.32
3.62%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
24.65
3.15%
26.23
3.30%
29.52
4.08%
32.35
4.36%
21.28
5.38%
22.92
5.42%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
13.42
1.72%
14.45
1.82%
13.31
1.84%
14.01
1.89%
9.59
2.42%
9.59
2.27%
ค่าใช้จ่ายอื่น
0.18
0.02%
0.18
0.02%
-
-
-
-
-
-
-
-
รวมค่าใช้จ่าย
657.92
84.08%
662.01
83.40%
590.03
81.47%
601.31
80.99%%
370.55
93.67%
404.63
95.72%
ค่าใช้จ่ายการเงิน
4.32
0.55%
4.32
0.54%
3.51
0.48%
3.51
0.47%
1.87
0.47%
1.87
0.44%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
24.32
3.11%
25.11
3.16%
26.12
3.61%
27.52
3.71%
5.15
1.30%
4.49
1.06%
กำไรสุทธิ
95.90
12.26%
102.19*
12.88%
104.55
14.44%
110.11
14.83%
18.00
4.55%
11.69
2.77%

หมายเหตุ :
* กำไรสุทธิแสดงยอดก่อนหัก ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ปี 2561 จำนวน -0.0061 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 0.0156 ล้านบาท และปี 2563 จำนวน -0.0138 ล้านบาท

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายได้เงินปันผลรับและรายได้ ดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการปรับราคาทุนสินค้า

รายได้

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 422.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 43.07 ซึ่งลดลงจากเดิม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ลูกค้ามีความต้องการสินค้าลดลง และการเปิดตลาดเสรีในสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์ ทำให้คู่แข่งทางการตลาดมีมากขึ้น ในส่วนของรายได้อื่น กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นในปี 2563 เท่ากับ 7.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็น ร้อยละ 22.09

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2563 เท่ากับ 356.80 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 31.93 เป็นผลจากยอดขายสินค้าที่ลดลงจาก สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และ การแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2563 ลดลงร้อยละ 50.21 จาก 30.76 ล้านบาท เป็น 15.32 ล้านบาท โดยกลุ่มค่าใช้จ่ายหลักที่ ลดลง ได้แก่ ค่าขนส่งสินค้าในประเทศและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายขาย ได้แก่ เงินโบนัสและ INCENTIVE ฝ่ายขาย ซึ่ง สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 ลดลงร้อยละ 29.88 จาก 46.36 ล้านบาท เป็น 32.51 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลง ของค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ การลดลงของบุคลากรฝ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานที่ลดลง

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 ลดลงร้อยละ 83.68 จาก 27.52 ล้านบาท เป็น 4.49 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่ ลดลง

กำไรสุทธิและความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2563 เท่ากับ 18.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะ กิจการเท่ากับ 104.55 ล้านบาท ลดลง 86.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.78 และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 11.69 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 110.11 ล้านบาท ลดลง 98.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.38 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากผลกระทบ COVID-19 และการเปิดตลาด เสรีสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้คู่แข่งทางการตลาดมากขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2563 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.08 ลดลงจากปี 2562 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 28.48 จากการแข่งขัน ตลาดการตลาดที่สูงขึ้นของสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(ROA) ปี 2563 ร้อยละ 2.17 ลดลงจาก ปี 2562 ซึ่งมีอัตราส่วนอยทูี่ร้อยละ13.65 เป็น ผลจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีที่ลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าสินทรัพย์รวมเฉลี่ยที่ลดลง

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2563 ร้อยละ 1.67 ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ14.05 เป็นผลจากกำไรสุทธิที่ลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่ลดลง

ฐานะการเงิน

รายได้ 2561 2562 2563
งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
359.32
34.19%
393.33
37.24%
352.07
35.08%
386.83
38.25%
225.01
34.74%
254.50
39.11%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
203.29
19.35%
202.19
19.14%
174.98
17.43%
177.20
17.52%
64.95
10.03%
71.61
11.01%
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
168.72
16.06%
178.93
16.94%
108.23
10.78%
114.64
11.34%
26.50
4.09%
27.02
4.15%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5.38
0.51%
6.35
0.60%
2.63
0.26%
3.92
0.39%
1.36
0.21%
2.51
0.39%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
82.93
7.89%
82.93
7.85%
122.41
12.20%
122.41
12.11%
96.41
14.88%
96.41
14.82%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
59.49
5.66%
-
-
59.80
5.96%
-
-
54.80
8.46%
-
-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
165.04
15.71%
182.67
17.30%
164.88
16.43%
184.74
18.27
157.17
24.26%
173.97
26.74%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-
-
2.40
0.23%
-
-
1.97
0.19%
-
-
1.54
0.24%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6.42
0.61%
6.77
0.64%
9.39
0.94%
9.80
0.97%
7.25
1.12%
8.30
1.28%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.21
0.02%
0.62
0.06%
9.29
0.92%
9.70
0.96%
6.65
1.03%
7.01
1.08%
รวมสินทรัพย์
1,050.80
100.00%
1,056.19
100.00%
1,003.68
100.00%
1,011.21
100.00%
647.77
100.00%
650.54
100.00%
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
183.25
17.44%
183.25
17.35%
148.14
14.76%
148.14
14.65%
23.04
3.56%
23.04
3.55%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
76.18
7.25%
77.09
7.30%
43.07
4.29%
41.59
4.11%
14.47
2.23%
4.66
2.25%
หนี้สินอื่น
20.72
1.97%
21.97
2.08%
27.11
2.70%
27.64
2.73%
5.97
0.92%
6.20
0.95%
รวมหนี้สิน
280.15
26.66%
282.31
26.73%
218.32
21.75%
217.37
21.49%
43.48
6.71%
43.90
6.75%
ส่วนผู้ถือหุ้น
770.65
73.34%
773.88
73.27%
785.36
78.25%
793.84
78.51%
604.29
93.29%
606.64
93.25%
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น
1,050.80
100.00%
1,056.19
100.00%
1,003.68
100.00%
1,011.21
100.00%
647.77
100.00%
650.54
100.00%

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 650.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 360.65 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 35.67 โดยสินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 54.67 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 45.33 โดยสินทรัพย์รวมที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 76.43 เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายโดยไม่ถือสินค้านานเกินความจำเป็น ประกอบกับยอดขายที่ลดลง

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 43.90 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 173.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อย ละ 79.81 โดยหนี้สินของบริษัทฯประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 93.21 และหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 6.79 โดยหนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ส่วนหนี้สินไม่ หมุนเวียนของบริษัทฯประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่า และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 606.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 187.20 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 23.58 สาเหตุหลักมาจากการกันกำไรสะสม สำหรับโครงการหุ้นทุนซื้อคืน

งบกระแสเงินสด

เงินสด 2561(งบรวม)
ล้านบาท
2562(งบรวม)
ล้านบาท
2563(งบรวม)
ล้านบาท
กำไรก่อนภาษี
127.29
137.63
16.19
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
103.58
167.48
179.07
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการลงทุน
(10.26)
(56.58)
32.13
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการจัดหาเงิน
1.74
(117.40)
(343.54)
กระแสเงินสดสุทธิ
95.05
(6.51)
(132.34)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร-ปลายงวด
393.33
386.83
(254.49)
 

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการสรุป

กระแสเงินสด

ปี 2563 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 179.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 8.13 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือจากยอดขายที่ลดลง

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2563 เท่ากับ 32.13 ล้านบาท ใช้เงินลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 88.71 ล้าน บาทคิดเป็นร้อยละ 156.79 สาเหตุหลักเกิดจาก ปี 2562 มีการใช้เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและมีการลงทุนในเครื่องจักรใน บริษัทย่อย ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 343.54 ล้านบาท ใช้เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 222.68 ล้านบาทจาก โครงการหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 212.58 ล้านบาท และเจ้าหนี้ TR ที่ลดลง 124.94 ล้านบาท