เลือกปี


เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
• รายงานประจำปี 2563
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
• เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
• ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
• แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID- 19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบ
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
• รายงานประจำปี 2562
• แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) และรายงานการกระจายหุ้น ณ 19 เมษายน 2562
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
• เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
• ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
• แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID- 19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบ
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
• รายงานประจำปี 2561
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
• เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
• ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น


เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
• รายงานประจำปี 2560
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
• ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ
• เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
• ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น


เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
• รายงานประจำปี 2559
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
• ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ
• เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
• ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น


เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
• รายงานประจำปี 2558
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
• เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
• ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น


เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบ
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2557
• รายงานประจำปี 2557
• รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1(GIFT-W1)
• แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
• ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557