รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05 พฤษภาคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%)
1. บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) 221,596,466 66.99
2. น.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร 13,745,300 4.16
3. นางกนกอร บดินทร์รัตน 8,842,100 2.67
4. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี 5,331,500 1.61
5. นาย วริศ โพธิ์อบ 4,070,091 1.23
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,779,036 1.14
7. บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด 2,687,900 0.81
8. นาย พรชัย ตนุภัทรชัย 2,567,300 0.78
9. นาย วรวิทย์ เจริญก่อบุญมา 2,053,100 0.62
10. นาง ธันยนันท์ เรืองไชย 1,850,000 0.56