มุ่งมั่น และ สร้างสรรค์ . สองคำสั้นๆที่บ่งบอกถึงการเดินทางของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยเจตคตินี้เองที่สร้างเสริมเสถียรภาพและความแข็งแกร่งให้กับเราจนถึงทุกวันนี้ ในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์อิสระ เราสร้างความแตกต่างด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลี่อนด้วยผลงาน การเติบโตที่มั่นคงและการดำเนินการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต


วิสัยทัศน์

ริเริ่ม สร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและความยั่งยืนขององค์กร พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ สร้างเสริมทักษะและปลูกฝังความคิดที่ดีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคมโดยรอบ


ภารกิจ

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ภารกิจหลักของเราคือการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจของลูกค้า เจาะจงให้เราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด


ความเชื่อ

เพื่อก้าวสู่จุดหมาย บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ยึดหลักความเชื่อห้าประการในการดำเนินงาน

  • ก้าวหน้า เราให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
  • ยุติธรรม เราดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีเหตุผล โดยยึดหลักจริยธรรม ต่อลูกค้า พันธมิตร พนักงานและผู้ถือหุ้น
  • มั่นคง เราเสริมสร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งขององค์กรและธุรกิจในระยะยาว
  • ผลักดัน เราส่งเสริม สนับสนุน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้นและความสำเร็จ ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม
  • ประสิทธิภาพ เรามุ่งเน้นไปที่การบริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายที่วางไว้